Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

 

 

Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów:

  • tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …”, np. Języka Polskiego;
  • celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem;
  • zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Zwolnienia nie dotyczą laureatów konkursu informatycznego;
  • przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności;

 

Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń i przez rodzica (prawnego opiekuna). Podpis rodzica automatycznie jest zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w Internecie.

   
© ALLROUNDER