Regulamin konkursu fotograficznego „Studzienka – Nieodkryte Dziedzictwo”

 

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „Studzienka –nieodkryte dziedzictwo” jest Europejska Fundacja Ochrony Zabytków

 1. Cel i tematyka konkursu

Tematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe rejonu Studzienki, dawnej Świętej Studzienki – Heilligenbrunn i jej okolic.

Zadaniem uczestników jest uchwycenie na fotografii jej skarbów  - dziedzictwa architektonicznego i przyrodniczego  i tym samym uwiecznienie tego co pozostało z czasów jej dawnej świetności, a co powinno zostać zachowane.

 1. Obszar zainteresowania konkursu

Rejon ulicy  Do Studzienki  wg załączonej mapy


 1. Uczestnicy konkursu

Głównymi adresatami konkursu są mieszkańcy Gdańska, jednak udział w nim mogą wziąć wszyscy zainteresowani dokumentacją i uwiecznieniem kulturowego dziedzictwa Studzienki i jej okolic.

 1. Zgłaszanie prac

 Zgłaszanie prac odbywa się drogą elektroniczną, poprzez przesłanie ich na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zdjęcia muszą być w formacie JPG, a wielkość każdego z przesłanych plików nie może przekraczać 1 MB.

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione poproszone zostaną o przesłanie plików ze zdjęciami w  większej rozdzielczości.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 8 prace.

W e-mailu przesłanym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. powinny znajdować się następujące informacje:

 • dane personalne (korespondencyjne) uczestnika: imię, nazwisko, adres
 • numer telefonu  i adres  mailowy do korespondencji
 • tytuły prac adekwatne według autora
 • informacja odnośnie lokalizacji uwiecznionej na zdjęciach

 Pliki JPG należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz kolejnym numerem fotografii np. Jan.Kowalski1, Jan.Kowalski2 lub jan.kowalski1,

jan.kowalski2. Nieodpowiednio oznakowane prace nie będą brane pod uwagę.

 1. Prace zgłaszać można do konkursu do 31.10.2016
 2. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej tj. umiarkowane dopasowanie kontrastu, balansu bieli, nasycenia. Wszelkie inne zmiany, a w szczególności fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcia nie spełniające tych wymogów będą automatycznie zdyskwalifikowane.
 3. Zdjęcia mogą przesyłać jedynie ich autorzy.
 4. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 • Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika konkursu na stronie www. organizatora ( Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków).
 • Zastrzeganie przez Organizatora sobie prawa do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem, a także prawo do przetwarzania ich w wersji elektronicznej na rzecz promocji konkursu i jego wyników
 • Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora pod przewodnictwem gdańskiego eksperta w dziedzinie fotografii - Macieja Kosycarza .
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
 7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie efoz.org.pl , oficjalnym facebooku Fundacji oraz innych dostępnych mediów.
 8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy prac pokonkursowych w przestrzeni publicznej Gdańska Wrzeszcza w Centrum Handlowym Manhattan , która odbędzie się 5 listopada 2016 r.
 1. Nagrody 
 • za zajęcie I miejsca uczestnik otrzymuje aparat fotograficzny kompaktowy z wymiennym obiektywem SONY A5000
 • za zajęcie II i III miejsca uczestnicy otrzymują nagrody książkowe

Prace laureatów konkursu oraz osób wyróżnionych zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, w przestrzeni publicznej Gdańska Wrzeszcza w Centrum Handlowym Manhattan w listopadzie 2016r..

 1. Postanowienia końcowe 
 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej efoz.org.pl
 2. sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

   
© ALLROUNDER