Regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

w Gimnazjum Nr 26 im. Jana III Sobieskiego w Gdańsku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i innych ustaw – DZ. U. z 2014 r. poz. 811
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – DZ. U. z 2014 r. poz. 902.

 

Rozdział 1

& 1

Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów

edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

 1. a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub

materiałów edukacyjnych,

 1. b) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
 2. c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów

edukacyjnych.

  

& 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;

Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników i materiałów edukacyjnych;

Podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

Materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał uzupełniający książkę lub ją zastępujący, mający postać  elektroniczną lub papierową;

Materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu wiadomości.

Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

Wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

 

 

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz bezzwrotne przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

&3

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

-  wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne  mające postać papierową

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną

- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

 

 

 

& 4

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne podlegają ewidencji
 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnione są na stanowiskach komputerowych w bibliotece.

 

& 5

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016.
 2. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno- wychowawczych, z terminem zwrotu do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu zwrotu.

 

 1. Materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje bezzwrotnie.
 2. Dołączona do podręcznika lub materiału  edukacyjnego  płyta CD stanowi integralną część podręcznika, materiału edukacyjnego i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału 
 3. Każdy uczeń wypożycza podręczniki i otrzymuje materiały ćwiczeniowe  po podpisaniu stosownych dokumentów (załącznik Nr 1)

& 6

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne.
 2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do drugiej w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych, pod warunkiem, że w szkole do której przechodzi obowiązują te same podręczniki.

 

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

& 7

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać

o stan użytkowy książek.

 1. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
 2. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych. Powyższy regulamin znajduje się w bibliotece szkolnej i na stronach WWW szkoły. 

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

& 8

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa w & 5 ust.2, szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika / materiału edukacyjnego lub okupienie nowego.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie tych uszkodzeń. Uczeń zobowiązany jest naprawić  uszkodzony podręcznik lub materiał edukacyjny.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie, a usunięcie skutków naruszeń jest niemożliwe ( np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek).
 4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączona była płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie wyżej wymienionych pozycji skutkuje koniecznością zwrotu całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

& 9

 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin wchodzi  w życie uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ………………………………………

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER